Category Archives: GroenLinks

Vergelijking cultuurparagrafen partijen GR2014 Nijmegen

Op verzoek van de fractie van GroenLinks Nijmegen heb ik de cultuurparagrafen van de politieke partijen vergeleken, die zich tot dusverre hebben gemeld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 en een verkiezingsprogramma hebben gepubliceerd.

‘Samenvattend. De meeste partijen hebben het veelvuldig over samenwerken en zelden over kunstenaars. GL en SP hebben meer aandacht voor maatschappelijke aspecten, de VVD kijkt vooral naar commerciële aspecten. SP en GL noemen de kleinere initiatieven en amateurs, PvdA en D66 hebben het vooral over de rol van de grote instellingen. SP en CU willen bibliotheken behouden; GL, PvdA en D66 willen bibliotheekfuncties op scholen en wijkcentra zien. Veel partijen hebben in hun cultuurparagraaf ook (cultuur)historie opgenomen. Dit is nu een aparte portefeuille. Met name D66 en DFN verwijzen veelvuldig naar het belang van cultuurhistorie en PvdA, DFN en CDA daarbinnen specifiek het in de Vasim geplande museum.’

Klik op de link hieronder voor de bevindingen tot en met 27 januari 2014.

Vergelijking verkiezingsprogramma’s cultuurparagrafen van partijen die in Nijmegen meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maar 2014 (pdf)

Vasim, WO2- en Vrijheidsmuseum

De gemeente Nijmegen is sinds enige tijd in overleg met de Stichting WO2-Museum en het V-Fonds over een nieuw te realiseren museum in Nijmegen. De Stichting WO2-Museum is twee jaar geleden opgericht door drie site musea in de regio, het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek, het Oorlogsmuseum in Overloon en het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek. Als locatie heeft men de Vasim op het oog waar momenteel de Cultuurspinnerij huis heeft. In de voorliggende plannen wordt de Vasim opgeknapt. De Vasim ligt naast de oprit van de nieuwe stadsbrug die de Oversteek heet ter ere van de 47 Amerikaanse soldaten die sneuvelden tijdens de Waaloversteek in september 1944. Er ligt een masterplan voor, waarin staat dat het project haalbaar is. Naar aanleiding van de collegebrief en enige publieke onrust over de informatie over de haalbaarheid van de plannen heeft GroenLinks op 1 augustus vragen gesteld aan het college.

De antwoorden van het college over het Masterplan Vrijheidsmuseum en de beeldvorming rondom het project waren aanleiding om een kamerronde te agenderen. Natuurlijk kan de raad geen beslissing nemen zonder goed geïnformeerd te zijn. Daar hoort bij dat we een haalbaarheidsonderzoek moeten kunnen inkijken. Deze kamerronde vond op 23 oktober plaats. Daarin werd opnieuw kritiek geuit over de wijze waarop het college de raad informeert over dit project. Daarop kwam de aankondiging dat 31 oktober een presentatie zou plaatsvinden en kort daarna de raad een brief zou ontvangen van het college. Die presentatie was in de Gelderlander, waar vertegenwoordigers van Liberation Route, de Stichting WO2-museum, het V-Fonds en Henk Beerten namens het college van B&W Nijmegen.

We wachten nog op de brief van het college waarin we hopen duidelijkheid te krijgen over de financiering en de exploitatieplannen. Het V-fonds eist dat voor het einde van het jaar een beslissing moet worden genomen omdat de fondsen alleen dit jaar beschikbaar zijn. Naast het college van B&W van Nijmegen moet ook de provincie Gelderland nog een beslissing nemen. Voor onze fractie zijn de standpunten ongewijzigd. Wij zijn niet tegen de komst van het WO2-museum (of Vrijheidsmuseum zoals het nu wordt genoemd) maar zijn niet overtuigd dat het in de Vasim moet komen. De positie van de Cultuurspinnerij moet meegenomen worden in een beslissing over het museum. Daarnaast vinden we dat het nieuwe museum geen aanslag mag betekenen voor het al krimpende cultuurbudget, dat er al toe leidt dat kleine initiatieven verdwijnen en grote instellingen mensen moeten ontslaan.

Het naamgeving van het nieuwe WO2-museum is ondertussen veranderd in Vrijheidsmuseum. Een belangrijk onderdeel in het plan is de attractie Boulevard voor de Vrijheid waar men in stappen de opmaat tot WO2 tot en met de wederopbouw kan beleven. Een concreet museumplan of programma van activiteiten ligt nog niet voor. De plannen richten zich hoofdzakelijk op de realisatie van het gebouw. Het plan is op 31 oktober ook gepresenteerd als bruggenhoofd van de Liberation Route en als moedermuseum van andere site musea in de regio waar WO2 en de bevrijding centraal staan. Men ziet in Gelderland mogelijkheden voor het ontwikkelen van WO2-toerisme en vergelijkt onze regio met Normandië. De betrokken partijen zien hun museum niet als oorlogsmuseum maar als plek waar vrijheid centraal staat en jongeren wordt verteld dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Men verwacht dat ook mensenrechtenorganisaties hier een thuis zullen krijgen. De gemeente Nijmegen ziet het ook als gelegenheid om een nieuw museum te huisvesten en zo de cultuursector te versterken.

Het lot van de Cultuurspinnerij en de 40 kunstenaars en culturele ondernemers die nu in de Vasim zijn gehuisvest is vooralsnog onduidelijk. Hun gesprekken met woningbouwcorporatie Standvast en de gemeente zijn afgebroken. Op verzoek van de Cultuurspinnerij heeft de gemeente de stichting BOEi een onderzoek laten uitvoeren. Het huidige plan voor het museum voorziet in beperkte ruimte voor de Cultuurspinnerij, twee-derde van de huidige gebruikers zal moeten uitkijken naar andere ruimte en grote feesten behoren dan tot het verleden. De gemeente biedt hierbij tijdelijk (d.w.z. voor acht jaar) de Honig fabriek aan waar zich ondertussen ook andere initiatieven hebben gevestigd. Mocht het huidige plan voor de Vasim worden door gezet betekent dit het einde van de Cultuurspinnerij. Dat is voor GroenLinks niet acceptabel. Na dertien jaar heeft de Cultuurspinnerij ook recht op fatsoenlijke huisvesting om hun potentieel verder uit te bouwen. Een oplossing is niet opnieuw een tijdelijke overeenkomst.

Tijdelijk Beter Bestemmen

Het initiatiefvoorstel roept de gemeente Nijmegen op ongebruikte gronden, braakliggende terreinen en bebouwing in Nijmegen in kaart te brengen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van tijdelijk gebruik te catalogiseren Burgers krijgen zo toegang tot inzicht in technische en juridische informatie die hen helpt bij initiatieven voor een tijdelijke bestemming van een ongebruikt terrein.

Sinds enige tijd wordt Tijdelijk Anders Bestemmen door de gemeente Nijmegen ingezet om alternatieven te ontwikkelen voor gebouwen en terreinen waarvan de gelande bestemming niet op korte termijn kan worden gerealiseerd. Veelal gaat het daarbij om gronden die bestemd zijn voor bebouwing in de toekomst, maar waarvoor op dit moment de partijen en de middelen ontbreken. De ruimte in de stad wordt steeds meer gekenmerkt door tijdelijkheid.

Omdat het tekort op de grondexploitatie een belangrijke beweegreden is wordt vooral gezocht naar commerciële activiteiten om verliezen te compenseren. Een goed tijdelijk gebruik hoeft echter de gemeente niets extra te kosten. Denk daarbij aan natuur, waarvoor ontheffing mogelijk is, stads- en moestuinen en speeltuinen die door een buurt of wijk zelf wordt gerealiseerd. Met betrekkelijk eenvoudige middelen kan er zo veel waarde in een lokale gemeenschap worden toegevoegd.

De enige randvoorwaarde is de overeenkomst met buurten en wijken om ongebruikte ruimte voor een bepaalde tijd een andere bestemming te geven. GroenLinks gelooft dat er een groot draagvlak bestaat in de stad om op een zinvollere manier met de eigen woon- en leefomgeving om te gaan en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. De gemeente is niet de instantie die het allemaal opknapt maar geeft je de ruimte en de hulp om het zelf te doen.

Meer informatie: ‘Benut braakliggende grond en leegstaande ruimte beter‘, GroenLinks Nijmegen, 20 augustus 2013

Een markthal voor Nijmegen

Op 2 oktober werd het ‘Actieplan Versterking Economische Structuur Binnenstad 2012–2015’ in de raad behandeld. Het gaat slecht met de detailhandel, steeds meer winkels staan leeg, huren of vastgoedprijzen zijn vaak onoverkomelijk hoog. Er zijn creatieve ideeën nodig om in een tijd van economische neergang en leegstand de economie van onze binnenstad nieuw leven in te blazen. Men zet in het voorliggende plan vooral in op marketing en reclame in de hoop hiermee middenstanders naar de stad te lokken. Je ziet nu al dat op plaatsen waar men graag zelfstandige winkels ziet, zoals de Marikenstraat, de ruimtes worden ingenomen door ketenwinkels.

Op 2 oktober 2013 werd onze motie Een markthal voor Nijmegen aangenomen. De motie roept het college op met partijen in gesprek te gaan en met elkaar een markthal in Nijmegen mogelijk willen maken. Geen supermarkt of winkelcentrum met ketens van merken, maar een verzamel- en ontmoetingsplaats voor kleine aanbieders en lokale producenten. Op deze manier creëer je kansen voor kleine producenten en handelaren (incl. zzp’ers) van met name levensmiddelen en handgemaakte producten als kleding, accessoires, industrieel ontwerp, interieur etc.

Zo verlaag je de drempel om een begin te maken als handelaar en aanbieder, kleinschalig en zonder grote investeringen met bijbehorende financiële risico’s. Er is de afgelopen decennia vooral ingezet op schaalvergroting, waardoor kleine ondernemingen naar de rand of daarbuiten zijn verdrongen en uit de binnenstad dreigen te verdwijnen. Aan de andere kant groeit onze stad qua bevolking, maar tegenwoordig volgen voorzieningen de huisvesting, in plaats van andersom, zoals dat vroeger het geval was.

Er worden goede producten gemaakt in Nijmegen, maar van veel daarvan zie je in de winkels in de stad maar weinig terug. Een markthal kan ook een plek waar je kunt ontdekken, proeven en uitwisselen en niet alleen maar je boodschappen doet. Je zou dit kunnen combineren met onderwijsinstellingen en opleidingen in de stad en van zo’n omgeving deels een leer-werkplaats maken wordt zo ook een nieuw perspectief geboden voor jonge mensen, want van hen zullen we het moeten hebben in de toekomst.

Ondertussen hebben verschillende bedrijven en organisaties positief gereageerd. Een geschikte locatie in de binnenstad wordt nog gezocht. De volgende stap is de betrokken partijen rond de tafel te krijgen.

Zie ook: GroenLinks wil markthal in binnenstad Nijmegen